• Film startowa

Regulamin zawodów

Regulamin zawodów Szturm na Wieżę
Cross Duathlon

1. Cel zawodów sportowych Szturm na wieżę Cross Duathlon

Celem zawodów sportowych Szturm na wieżę Cross Duathlon jest:

 • rozpoczęcie cyklu zawodów rowerowych i biegowych dla amatorów o charakterze sportowym, rodzinnym i rekreacyjnym,
 • popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej,
 • promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miejscowości i gmin turystycznych,
 • zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania,
 • połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.

2. Nazwa imprezy

Szturm na Wieżę Cross Duathlon

3. Organizator

Tricarbon.pl (Piotr Nowicki, Joanna Sprogis, Piotr Padee) Oraz: Norbert Giecewicz, Dariusz Saniewski, Anna Padee.

Strona internetowa organizatora: www.crossduathlony.pl

Portal społecznościowy facebook.com/crossduathlony

E–mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto bankowe do wpłat opłaty startowej:

4. Termin zawodów

22.04.2018(niedziela) - Las Arkoński (stadion boczny Arkonia Szczecin)

5. Warunki uczestnictwa

Szturm na wieżę Cross Duathlon to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa rozgrywana we wskazanych terminach i miejscowościach. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

Wypełnienie karty zgłoszeniowej w Biurze Zawodów lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.

Własnoręcznie i czytelne podpisanie deklaracji udziału w Szturm na wieżę Cross Duathlon wraz z oświadczeniem o treści:

„Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w wyścigu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.”

Deklarację należy podpisać w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

Wysłanie zgłoszenia przez Internet jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.

Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.

Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w zawodach.

Impreza ma charakter otwarty. Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również zawodnicy z licencjami.

Zabrania się udziału w Szturm na wieżę Cross Duathlon zawodnikom odbywającym karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 12 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy uczestnik Szturm na wieżę Cross Duathlon jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy: dostępny w biurze zawodów.

6. Opłaty wpisowe

Udział w zawodach Szturm na wieżę Cross Duathlon jest płatny.

Wysokość opłaty startowej wynosi:

Do 01.02.2018 (liczy się termin wpływu na konto)

 • 30zł  Pakiet podstawowy: nr. startowy, posiłek regeneracyjny na mecie.
 • 70 zł Pakiet podstawowy plus medal okolicznościowy.
 • 70 zł Pakiet podstawowy plus koszulka finishera
 • 90 zł Pakiet pełny: pakiet podstawowu, medal okolicznościowy, koszulka finishera.

Do 08.04.2018 (liczy się termin wpływu na konto)

 • 50zł  Pakiet podstawowy: nr. startowy, posiłek regeneracyjny na mecie.
 • 90 zł Pakiet podstawowy plus medal okolicznościowy.
 • 90zł Pakiet podstawowy plus koszulka finishera
 • 120 zł Pakiet pełny: pakiet podstawowu, medal okolicznościowy, koszulka finishera.

W dniu zawodów 22.04.2018

 • 100zł  Pakiet podstawowy: nr. startowy, posiłek regeneracyjny na mecie.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów lub na konto organizatora.

Ostateczna aktualizacja zgłoszonych i opłaconych zawodników następuje do godz. 10:30 w niedzielę w dniu zawodów.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej.

7. Świadczenia dla zawodników

 • Wyniki będą dostępne na stronie organizatora;
 • Bufet regeneracyjny na mecie;
 • Zabezpieczenie medyczne zawodów;
 • Możliwość udziału w losowaniu nagród i konkursach;

8. Pomiar czasu

Podczas zawodów obowiązuje pomiaru czasu zawodników. Pomiar czasu jest prowadzony przez zespół sędziów.

Zawodnik otrzymuje numer startowy. Numer startowy należy umieścić na koszulce z przodu.

9. Program zawodów

Impreza przeprowadzona jest według następującego programu:

 • godz. 10:00 – 11:30 – zapisy w Biurze Zawodów
 • godz. 10:30 - 11:30 - wstawianie rowerów do strefy zmian
 • godz. 11:50 – ustawianie zawodników w sektorze startowym, odprawa techniczna
 • godz. 12:00 – Start
 • godz. 15:00 – 15:30 – dekoracje zwycięzców, zakończenia zawodów

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.

10. Dystans

Szturm na wieżę Cross Duathlon będzie rozgrywany na dystansie:

1. Dla Kategorii OPEN

 • Bieg – do 7 km
 • Rower – do 20 km
 • Bieg – 5 km

11. Trasa

Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach. Trasy biegowe i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych.

Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy.

Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową, organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – (nr dostępny w dniu zawodów), a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.

12. Zasady fair-play

 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 • Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
 • Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
 • Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
 • Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.

13. Kategorie wiekowe

Podczas Szturm na wieżę Cross Duathlon obowiązują następujące kategorie wiekowe:

Mężczyźni:

Start OPEN

Kobiety:

Start OPEN

14. Klasyfikacje zawodów

Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona bez podziału w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

15. Ruch drogowy

Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

16. Trofea i nagrody

Na rozgrywanych zawodach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe, medale, nagrody rzeczowe. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadnięcie trofeum.

17. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie
 • dyskwalifikacja

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem.

18. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

19. Protesty

Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 13:00 do sędziego głównego. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

20. Informacje dodatkowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami.
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 • Na trasie zawodów mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 • Uczestnik Szturm na wieżę Cross Duathlon wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu zawodów i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od niego nie zależnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej zawodów oraz w siedzibie Organizatora).